Termometri

SVE ŠTO TREBATE ZNATI O TERMOMETRIMA

 

Termometar je istrument pomoću kog merimo temperaturu koristeći različite principe. Termometar se sastoji od dva elementa, prvi element je davač (senzor) temperature, a drugi je pretvarač izmerene vrednosti.

Merenje temperature svodi se na merenje termometrijskog svojstva, a funkcioniše tako što se dva tela dovode na istu ravnotežnu toplotu, a temperaturu koju pokazuje istrument je i temperatura tela s kojim je u dodiru. Ni jedno merenje temperature nije 100% tačno, a što je veći toplotni transfer to je netačnost veća. Prilikom merenja temperature objekta toplota se prenosi između objekta i termometra dok nisu u ravnotežnoj temperaturi, termometar meri ravnotežu a ne stvarnu temperaturu objekta i zbog toga dolazi do netačnosti.

Ukoliko vam je potreban termometar pokazaćemo gde možete nabaviti proverenog kvaliteta, a pre toga objasnićemo vam sve što bi trebalo da znate o termometrima pre nego što ih poručite.

VRSTE TERMOMETARA

 

Danas termometre možemo naći na svakom koraku, postali su istrument koji nam mnogo znači i olakšava posao. Spoljnu temperaturu mere meteorološke stanice i rezultati su nam danas dostupni svuda, ali kako izmeriti recimo unutrašnju temperaturu sobe ili temperaturu fluida ili gasa u sistemu? Naravno, u tome nam danas pomažu termometri.

Postoje različite vrste termometara i načini na kojima se ispoljavaju rezulatati merenja. Imamo nekoliko termometrijskih svojstava koje su pogodne za merenje temperature:

  • povećanje zapremine koje se koristi za merenje pomoću žive, alkohola ili plina
  • promena dužine (bimetalni termometar)
  • promena pritiska (gasni termometar)
  • promena električnog otpora (otporni termometar)
  • promene frekvencije elektromagnetnog zračenja tela (pirometar) itd

U ovom tekstu posvetićemo se bimetalnim termometrima, industrijskim staklenim termometrima i otpornim termometrima.

BIMETALNI TERMOMETRI

Bimetalni termometar je merač koji koristi bimetalnu traku kao senzorni deo, a rad bimetalne trake zavisi od toplotne ekspanzije metala. Namenjen je merenju temperature neagresivnih fluida pod pritiskom u pogonskim uslovima okoline, a model od nerđajućeg čelika namenjen je merenju temperature agresivnih fluida pod pritiskom u agresivnoj i atmosferskoj sredini.

Kako bi bolje shvatili rad bimetalnog termometra, zamislite da imamo dve trake od različitih materijala sa različitim koeficijentom temperaturnog širenja, a koje su čvrsto spojene. Pretpostavimo da se temperatura povećala i da trake teže da se različito izduže. To je moguće samo ako se spojene trake (bimetal) saviju na stranu one koja ima manji koeficijenat temperaturnog širenja. Sa povećanjem temperature povećava se i deformacija.

Pored toga što su relativno precizni u uslovima razumne ekspoatacije, bimetalni termometri su jeftini i lako se čitaju. Merni opseg bimetalnih termometara je od -20 do +400 stepeni.

Kao nedostatke možemo navesti to što se mora montirati isključivo na određenim mestima, i prilikom nepažljivog rukovanja može doći do poremećaja a u tom slučaju ga morate kalibrisati. Kalibrišu se tako što se njihovo pokazivanje uporedi sa nekim standardnim termometrom i po potrebi podesi dužina bimetalne trake.

INDUSTRIJSKI STAKLENI TERMOMETRI

Industrijski stakleni termometri namenjeni su za merenje temperature tečnih i gasovitih fluida. Ovi termometri koriste osobinu promene zapremine tečnosti pri povećanju temperature. Najčešće se koristi živa, ali mogu se koristiti i druge tečnosti poput alholoha ili plina.

Na dnu istrumenta nalazi se rezervoar sa živom, na koji se nastavlja uska cev. Pri promeni temperature živa se pomera pokazujući temperaturu na skali. Stakleni termometri sa živom koriste se za merenja od -40 do +400 stepeni.

Kao nedostaci mogu se navesti to što su lako lomljivi, a nepouzdani su za merenje temperatura koje se brzo menjaju.

OTPORNI TERMOMETRI

Otporni termometri namenjeni su merenju temperature vazduha i tečnosti, gde je potrebno brzo reagovanje na promenu temperature.

Električne osobine materijala zavise od temperature, električna otpornost zavisi od stepena zagrejanosti tela. Merenjem promene otpornosti žice dobijamo informacije o tome koliko se promenila temperatura sredine sa kojom je žica u termodinamičkoj ravnoteži. Na ovom principu rade tj mere otporni termometri.

Merni opseg otpornih termometara može biti od -200 do 850 stepeni.

TRANSMITERI TEMPERATURE

Transmiteri temperature su uređaji namenjeni pretvaranju temperature u električni signal. Oni menjaju svoju otpornost u funkciji temperature, i ta osobina svrstava ih u merne pretvarače temperature kod kojih se merenje temperature ostvaruje na osnovu merenja otpornosti.

U zavisnosti od karaktera promene otpornosti u funkciji temperature dele se na one sa negativnim temperaturskim koeficijentom i one sa pozitivnim temperaturskim koeficijentom.

PONUDA TERMOMETARA

Kompanija “Fadip – Merna Tehnika u svojoj ponudi ima nekoliko modela termometara, zaštitne cevi i transmitere temperature. Na njihovom sajtu možete pronaći ponudu i informacije o svemu navedenom.

Ukoliko vam budu potrebne dodatne informacije, budite slobodni da kontaktirate njihovo stručno osoblje koje će odgovoriti na sva vaša pitanja i zahteve.